Het Bakkershuis in Suawoude

Bouwe Daniëls van der Meulen (1775-1816)

Dit betreft de familiegeschiedenis van personen die iets te maken hebben met degene die eind 1811 de familienaam Van der Meulen heeft aangenomen. In 1814 liet hij aan het Zuiderend van Suawoude het Bakkershuis bouwen, waar de familie 150 jaar heeft gewoond. Van hier uit is de familie in de laatste eeuwen uitgewaaierd over de aardbol.

Het Bakkershuis in Suawoude

Hierover lezen we in het boekje van A.A. Jaarsma, Uit het Album van Tietjerksteradeel, Buitenpost 1979, pagina 15/18:

In opmerkelik hûs, by it skippersfolk rounom bikind as “bakkershûs”, stiet dêr by it wetter. It is in stylfolle wente. De wanten fan ‘e keamer en fan ‘e winkel binne fan âlde blauwe tegeltsjes opset en de bitimmering fan ‘e bêdsketten tsjûget fan fakmanskip. It hûs wie tagelyk bakkerij, smoarchwinkel en buorkerij. Dêr wie binammen gâns nearing yn fan ‘e skippers dy’t dêr lâns farden. Teffens hat it in herberch west. As winterdeis de Wide Ie ticht lei en it iis hâldde kamen dêr kloften reedriders delsetten om efkes út to pûsten. In 1814 liet Bouwe Daniëls van der Meulen it hûs bouwe. Syn neiteam hat dêr wenne oan 1964 ta. Doe kaem it in oare hannen, mar it stiet dêr noch altyd as in pronkstik fan it doarp.. 

Het bekende bakkershuis. Toen het werd gebouwd in 1814 wilden de mensen niet geloven dat het zou blijven staan, omdat de grond te veenachtig zou zijn. Maar Bouwe Daniëls zei: “Dat zullen we nog eens zien”. En het staat er nóg. Hij gaf het de naam “De Koning van Holland”.