Inleiding

Ieder mens stamt af van ouders en grootouders, van overgrootouders en van nog meer generaties voorouders, ja in de loop van de tijd duizenden personen over wie nog iets bekend is, en nog veel meer mensen van wie men niets weet. Een familiegeschiedenis komt tot stand als daarvan voldoende is aangetekend en bewaard. Het initiatief voor de beschrijving van onze familie werd genomen door Daniël van der Meulen (1889-1935).

Daniël van der Meulen (1889-1935)

Daniël van der Meulen was eerst onderwijzer in Opeinde-Nijega, Nijemirdum, Lisse, Zwijndrecht en Leeuwarden. Vanaf 1914 tot 1926 hoofd van de School met den Bijbel in Wijnjeterp, daarna tot zijn overlijden in 1935 hoofdredacteur van het Friesch Dagblad. De oudste kinderen Aan en Sijke, een tweeling, zijn in Lisse geboren. Daniël is geboren in Zwijndrecht, Hylkje (Hieke) in Leeuwarden. De andere zes kinderen in Wijnjeterp.

Al vrij jong legde Daniël van der Meulen een register aan, waarin hij familierelaties vastlegde en gebeurtenissen uit het verleden en toenmalige heden optekende. Dit handgeschreven werk bevindt zich in het familiearchief. De families heetten Van der Meulen, Algra, Van der Meulen en Bosma. Dit werk was het uitgangspunt voor zijn oudste zoon Aan (1911-1984), die er de familie van de kant van zijn vrouw Sjoukje Wiegersma (1912-1982) aan toevoegde: Wiegersma, Kooistra, Oegema, Feddema.

In 1984 werd de zorg voor de familiepapieren aan mij overgedragen.