Werk

Familieboekjes (bij reünies)

Deze zijn ter gelegenheid van een familiereünie samengesteld, dus niet voor publicatie.

 • de familie Admiraal, nakomelingen van Antje Daniëls van der Meulen
 • nakomelingen van Willem Wiegersma en Pietje Oegema
 • nakomelingen van Willem Douwes Wiegersma en Trijntje Annes van der Veen
 • nakomelingen van Andries Joukes Bosma en Sijke Jans van der Meulen
 • nakomelingen van Bouwe, Rindert en Trijntje Daniëls van der Meulen
 • nakomelingen van Symen Fokkes Fokkema en Eelkje Dirks Algra
 • nakomelingen van Geert Dirks Kooistra en Eelkje Aans van der Meulen
 • nakomelingen van Sikke Tammes Oegema (Kampen, Dalfsen)
 • nakomelingen van Tjeerd Suurds en Uylk Ninkes Zwaan (Stavoren)
 • voorouders van Aldert Zwaan (Amsterdam 1917 – Diemen 1978)

Publicaties

Deze uitgaven staan op naam van de auteur. Een aantal is nog beperkt verkrijgbaar. Ze zijn ook ter inzage in bibliotheken, zoals Tresoar te Leeuwarden, het CBG te Den Haag en de bibliotheek van de NGV te Bunnik.

 • Van der Zwaag – Wouterswoude (Wouterswoude 1991)
 • Wyger Folkerts en Mary Aebeles en hun nageslacht (Drachten 1997)
 • Annema van Dantumawoude (Drachten 1997)
 • Steensma uit Friesland, Deel 1 (Drachten 2001)
 • Friese Kwartieren (2005)

Tijdschriftartikelen

Deze zijn in tijdschriften of jaarboeken opgenomen.

 • artikelen in Dillingh Magazine: Dillingh en Van der Meulen (familie Dillingh)
 • artikelen in 11 en 30, mededelingenblad van de NGV afdeling Friesland
 • kwartierstaat van Trijntje Aukes Boskma (Gens Nostra 1990)
 • kwartierstaat van Cornelis Bolderman (Kwartierstatenboek 2000 van het KNGGW)
 • kwartierstaten van Aan van der Meulen en Sjoukje Wiegersma (idem)
 • kwartierstaten van Aan van der Meulen, Sjoukje Wiegersma, Alle Ebel van Wijk en Klasiena Henderika Piel (Friese Kwartieren 2005)
 • kwartierstaat van Mata Hari (in Genealogysk Jierboek 2017)